Artikel 1: Algemeen

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen voor huis nummer 31 dorp 4 in Seepark Kirchheim;
 2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters;
 3. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar van de vakantiebungalow;
 4. Onder beheerder wordt verstaan de door verhuurder benoemde beheerder;
 5. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning;
 6. Onder huurbedrag wordt verstaan de huursom + de eventuele eindschoonmaakkosten, bijkomende kosten voor gas, water en licht en toeristenbelasting;
 7. Onder factuurbedrag wordt verstaan+eventuele reserveringskosten en borgsom.

Artikel 2: Reservering:

 1. Reserveren van een vakantiewoning geschiedt via internet of  telefonisch;
 2. Bij een internet boeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat de eigenaar de boeking per email heeft bevestigd;
 3. Bij een telefonische boeking komt de huurovereenkomst tot stand zodra het reserveringsformulier voorzien van handtekening en datum door de eigenaar is ontvangen;
 4. Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend; d.w.z dat bij annuleren annuleringskosten verschuldigd zijn.

  Artikel 3: Betaling 

 1. Binnen 14 dagen na de reserveringsdatum dient 25% van het totale huurbedrag en op de bankrekening van de verhuurder te zijn betaald tenzij anders is overeengekomen;
 2. De resterende huursom dient op de bankrekening van de eigenaar te zijn betaald uiterlijk 4 weken vóór aankomstdatum;
 3. Wanneer het resterende bedrag 4 weken voor de aankomstdatum nog niet is betaald dan wordt de boeking als geannuleerd beschouwd. Er vindt geen restitutie van de reeds betaalde huursom plaats.
 4. Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst (binnen 7 dagen) van de boekingsbevestiging te worden voldaan;
 5. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen wordt een schriftelijke aanmaning verzonden. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen van de aanmaning nog niet in het bezit is van de eigenaar, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.
  Er zullen annuleringskosten als omschreven in artikel 4 van deze voorwaarden in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Annuleren   

Iedere annulering dient per email aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden gemaakt.

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 1. Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 75% van het totale huurbedrag verschuldigd;
 2. bij annulering vanaf 4 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is het totale huurbedrag verschuldigd;
 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag schuldig.

 Artikel 5: Aankomst en vertrek  

Aankomst:

 1. Aankomsttijd vanaf 15.00 uur. Met de verhuurder kunt u indien mogelijk een andere aankomsttijd overleggen;
 2. De huurder belt (ongeveer een half uur voor aankomsttijd) de beheerder. Deze zal u dan persoonlijk verwelkomen en nadere uitleg en informatie geven over uw verblijf.

Vertrek:

 1. De huurder dient de woning voor 10.00 te verlaten (of in overleg met de huismeester op een andere tijd);
 2.  De huurder dient het gehuurde vakantiehuis na afloop van het verblijf door de huurder ’bezemschoon’ op te leveren;

  Serviesgoed met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden;

  de vaatwasmachine moet uitgeruimd zijn;
  Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.
 3. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een elektrische auto worden de kosten voor elektriciteit in rekening gebracht. Bij aankomst en vertrek leest de beheerder de meterstand uit en verrekend de kosten tegen het geldende Duitse tarief voor elektriciteit met de huurder. 

De beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande geen gehoor wordt gegeven.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor: 

 1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de woning;
 2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur, uitval van de decoder voor Canal Digitaal, Wifi, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding;
 3. Niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
 4. Kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen;
 5. Voor wat betreft ongevallen in of om het huis de kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden;

Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

 

Artikel 8: Klachten

 1. Wij trachten het verblijf van uw vakantie zo plezierig mogelijk te maken. Wanneer u van mening bent dat u een gerechtigde klacht heeft dient u de klacht onmiddellijk te melden bij de beheerder;
 2. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u de verhuurder te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Een vroegtijdig vertrek bevrijdt de verhuurder van iedere vorm van schadeloosheid;
 3. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen;
 4. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend opgelost zijn dan dient deze uiterlijk binnen 2 weken na terugkomst in Nederland opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Op alle geschillen met de verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

 

Terug naar het begin